Algemene Voorwaarden Magneetbandspecialist.nl

Artikel 1 - Toepassingsgebied
1. Onder ‘Magneetbandspecialist.nl’ wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op
de website verstaan:
- de eenmanszaak Broeders Handel;
- gevestigd en kantoorhoudende te
Hoge Witsiestraat 61,
5045 JX Tilburg,
Nederland;
- Telefoonnummer: 0654260116
- emailadres: info@magneetbandspecialist.nl;
- ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 61345571;
- BTW-nummer NL001676606B36.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna:
“koper”) geplaatst bij Magneetbandspecialist.nl – en levering tussen
Magneetbandspecialist.nl en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of
inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door
Magneetbandspecialist.nl van de hand gewezen.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze
Algemene Voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
4. De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en kunnen te allen
tijde worden geraadpleegd op de website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door
Magneetbandspecialist.nl van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door
middel van het plaatsen van een bestelling bij Magneetbandspecialist.nl.
2. Magneetbandspecialist.nl bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk zonder toestemming van
Magneetbandspecialist.nl.
4. Magneetbandspecialist.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen niet te accepteren.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro, en
zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief
verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door koper plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Magneetbandspecialist.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of
de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien Magneetbandspecialist.nl op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door Magneetbandspecialist.nl is gewezen op de te late betaling en
Magneetbandspecialist.nl de koper een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het
nog verschuldigde bedrag direct de wettelijke rente verschuldigd en is
Magneetbandspecialist.nl gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden gemaximeerd aan de
hand van de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) 1 juli 2012.
Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en
gegevens zoals weergegeven op de website van Magneetbandspecialist.nl gelden
slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan in zekere
mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken en de kleur, positie en afmeting
van het daadwerkelijke product kan in een bepaalde mate afwijken van hoe de
voorvertoning op de website werd weergegeven. Dit heeft niet tot gevolg dat het
product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
Artikel 5 – Levering
1. Magneetbandspecialist.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de
uitvoering van bestellingen van producten. De hier en op de website genoemde
levertijden en verwerkingstijden gelden als een indicatie.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Magneetbandspecialist.nl
kenbaar heeft gemaakt. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de
overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De
koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Magneetbandspecialist.nl te melden.
3. Indien niet anders overeengekomen, levert Magneetbandspecialist.nl enkel aan
opgegeven adressen binnen Nederland, België of Duitsland. Per bestelling kan één
aflever adres worden opgegeven.
4. Magneetbandspecialist.nl is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties),
welke zij afzonderlijk kan factureren.
5. Magneetbandspecialist.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken.
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. Magneetbandspecialist.nl behoudt zich het eigendom voor van alle door
Magneetbandspecialist.nl geleverde producten tot op het moment van volledige
betaling.

Artikel 7 - Garantie en conformiteit
1. Magneetbandspecialist.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen
aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door
partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De producten voldoen dan
ook aan de wettelijke waarborg dat de afgeleverde producten aan de overeenkomst
moeten beantwoorden.
2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst
onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product
verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot
terugzending aan Magneetbandspecialist.nl) deze gebreken onmiddellijk na
ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail, te melden aan Magneetbandspecialist.nl.
Terugzending van de zaken dient te geschieden per aangetekende post in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin
de koper deze heeft ontvangen.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. Magneetbandspecialist.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken
door het verkeerd aanwenden van de producten.
2. I n d i e n de koper om welke reden dan ook , buiten t oedoen van
Magneetbandspecialist.nl, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen
omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 5 lid 2, is Magneetbandspecialist.nl
voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een
vervangend product te leveren.
3. De aansprakelijkheid van Magneetbandspecialist.nl is steeds beperkt tot ten hoogste
het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van
Magneetbandspecialist.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Magneetbandspecialist.nl aan haar uitgekeerde
bedrag.
4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid als gevolg van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Magneetbandspecialist.nl.
Artikel 9 – Klachtenregeling
1. Indien koper een klacht heeft over de producten of dienstverlening van
Magneetbandspecialist.nl, dan kan de koper dit per mail kenbaar maken via
info@magneetbandspecialist.nl.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij
Magneetbandspecialist.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Magneetbandspecialist.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Magneetbandspecialist.nl
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 10 – Niet-consumentenkoop
1. De volgende clausules van deze algemene voorwaarden gelden expliciet niet voor zover
sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf:
a. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
b. Art. 3 lid 4 inzake het maximumpercentage over het te incasseren bedrag;
c. Art. 5 lid 5 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen.
Artikel 11 – Overige bepalingen
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter
nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Op alle overeenkomsten tussen Magneetbandspecialist.nl en koper waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van bepalingen omtrent internationaal privaatrecht.
4. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om
kennis te nemen van geschillen tussen Magneetbandspecialist.nl en koper, tenzij
Magneetbandspecialist.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Magneetbandspecialist.nl 2016(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 magneetbandspecialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel